آزمایشگاه مرکزی1398/10/29 5:07:29

مدل ارزیابی

این مدل ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های دستاورد ها به عنوان خروجی میزان و نحوه استفاده از منابع به عنوانورودی و درنهایت کارایی قطب،علمی که نسبت خروجی به ورودی است،طراحی شده است.کارایی هر قطب علمی براساس نسبت مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های خروجی به مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های ورودیمحاسبه میگردد.

 • فضای دانشجویی
 • امکانات آزمایشگاهی
 • کتابخانه
 • فضای دانشجویی
 • امکانات آزمایشگاهی
 • کتابخانه
 • فضای دانشجویی
 • امکانات آزمایشگاهی
 • کتابخانه
 • فضای دانشجویی
 • امکانات آزمایشگاهی
 • کتابخانه
 • فضای دانشجویی
 • امکانات آزمایشگاهی
 • کتابخانه
 • فضای دانشجویی
 • امکانات آزمایشگاهی
 • کتابخانه

مدت زمان ارزیابی

عملکرد قطب های غلمی دانشگاه امیرکبیر در مقاطع زیر به صورت مستمر مورد ارزبابی قرار میگیرد.

6 ماهه
1 ماهه
چند ماهه

معرفی نرم افزار های دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به علت انکه کار های ارزیابی زمان بر می باشد ،ارزیابی علمی دانشگاه امیرکبیر به صورت مستمر انجام میشود.

راهبرد پژوهش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در [...]