خدمات و امکانات پژوهشی

این مدل ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های دستاورد ها به عنوان خروجی میزان و نحوه استفاده از منابع به عنوانورودی و درنهایت کارایی قطب،علمی که نسبت خروجی به ورودی است،طراحی شده است.کارایی هر قطب علمی براساس نسبت مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های خروجی به مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های ورودیمحاسبه میگردد.

6 ماهه

1 ساله

چند ساله

این مدل ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های دستاورد ها به عنوان خروجی میزان و نحوه استفاده از منابع به عنوانورودی و درنهایت کارایی قطب،علمی که نسبت خروجی به ورودی است،طراحی شده است.کارایی هر قطب علمی براساس نسبت مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های خروجی به مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های ورودیمحاسبه میگردد.

این مدل ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های دستاورد ها به عنوان خروجی میزان و نحوه استفاده از منابع به عنوانورودی و درنهایت کارایی قطب،علمی که نسبت خروجی به ورودی است،طراحی شده است.کارایی هر قطب علمی براساس نسبت مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های خروجی به مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های ورودیمحاسبه میگردد.