مدل ارزیابی

این مدل ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های دستاورد ها به عنوان خروجی میزان و نحوه استفاده از منابع به عنوانورودی و درنهایت کارایی قطب،علمی که نسبت خروجی به ورودی است،طراحی شده است.کارایی هر قطب علمی براساس نسبت مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های خروجی به مجموع امتیازات مکتسبه شاخص های ورودیمحاسبه میگردد.

واحد های پژوهشی

مشاهده همه

نحوه گرفتن مجوز

این یک متن نمونه است.این یک متن نمونه است.این یک متن نمونه است.این یک متن نمونه است.