دکتر سعیده سرآبادانی تفرشی عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فارغ التحصیل دکترای شیمی محاسباتی از دانشگاه UCL انگلستان موفق به دریافت «گرنت آغاز» صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برای اولین بار در سراسر کشور است که این گرنت به یکی از اعضای هیات علمی خانم تعلق گرفته است.
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در راستای انجام ماموریت خود و برای جذب و حفظ دانش آموختگان مقطع دکتری و اشتغال در مراکز علمی کشور، اعتبارپژوهشی دانش آموختگان برجسته جوان را برای متقاضیان فارغ التحصیل مقطع دکتری با درجه عالی از یکی از صد دانشگاه برتر جهان (طبق رتبه بندی لایدن) که بیش از ۵ سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد و در یکی از دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی کشور مشغول به کار شده باشند در نظر گرفته است.
طرح ارائه شده توسط دکتر سعیده سرآبادانی تفرشی به بررسی محاسباتی ترمودینامیکی و سینتیکی مکانیزمهای هیدروژناسیون دی اکسید کربن به متانول، متان و مونوکسیدکربن برروی سطوح کاتالیستی کربید فلزات واسطه با استفاده از نظریه تابعی چگالی میپردازد. همانطور که میدانیم رشد جمعیت و توسعه صنعتی یکی ازعوامل اصلی محدودیت دسترسی به منابع فسیلی است. علاوه بر این، انتشار دی اکسیدکربن حاصل از احتراق منابع فسیلی در محیط زیست و اثرات گلخانه ای ناشی از آن موجب نگرانی های شدیدی در تغییرات آب و هوایی شده است. بنابراین تبدیل دی اکسیدکربن به محصولات ارزشمند، مسئله ای مهم در هر دو موضوع انرژی و محیط زیست است که منجر به تحقیقات گسترده ای در زمینه ی جذب، فعالسازی، ذخیره و تبدیل دی اکسیدکربن به محصولات جایگزین مناسبی شده است. به دلیل خواص کاتالیستی پلاتین گونه ی کربید فلزات واسطه، در این مطالعه مکانیزمهای هیدروژناسیون دی اکسیدکربن بر روی این سطوح به محصولات شیمیایی با ارزش مانند متانول، متان و منوکسید کربن با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی DFT مورد بررسی دقیق محاسباتی قرار خواهد گرفت.