کتاب دکتر گئورگ قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره کتاب های صنعت برق کشور برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتاب شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها تالیف دکتر گئورگ قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکیبر است در جشنواره کتاب های صنعت برق کشور به عنوان کتاب برتر انتخاب شد.

این کتاب در ۱۱ فصل تدوین شده است که توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شده است.

کتاب شبکه های هوشمند و ریزشبکه ها شامل فصل های مقدمه ای بر شبکه های هوشمند، سیستم های اندازه گیری هوشمند، خانه های هوشمند، خودروهای برقی و پاسخگویی تقاضا است.

همچنین، پایش، حفاظت و کنترل ناحیه گسترده، تولید پراکنده انعطاف پذیر، مقدمه ای بر ریز شبکه ها، کنترل ریزشبکه ها، حفاظت در ریزشبکه ها، شبکه های مخابراتی از دیگر فصل های این کتاب تخصصی است.

لوح تقدیر گئورگ قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این جشنواره به امضا وزیر نیرو رسیده و به وی اعطا شده است.

این کتاب با همکاری پروفسور محمد شاهیده پور و دکتر بهروز ذاکر تالیف شده است.

لوح تقدیر گئورگ قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره کتاب های صنعت برق کشور