موفقیت چهار نفر از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیر کبیر و انتشار مقاله در چهارمین مجله معتبر در حوزه علوم مواد و متالورژی دنیا

چهار نفر از پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به انتشار مقاله تحت عنوان ” Effective parameters on the final properties of NiTi-based alloys manufactured by powder metallurgy methods: A review ”   در مجله علمی ” Progress in Materials Science ” شدند. این مجله با نمره ضریب تاثیر 560/31 چهارمین مجله معتبر در حوزه علوم و مهندسی مواد در دنیا می باشد.

آقایان پروفسسور دکتر محمد الهی نیا دانش آموخته رشته مهندسی برق، دکتر سروش پرویزی، دکتر سید مهدی هاشمی، و خانم مهندس فاطمه عسگری نیا از دانش آموختگان رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشند که به این موفقیت دست یافتند.

جهت مطالعه مقاله اینجا کلیک نمایید.