بنا بر رتبه بندی US News، در حوزه ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به جایگاه 37 در فهرست «Best Global Universities for Mathematics» و به جایگاه نخست در میان مراکزآموزشی ایران دست یافته است.

در این رتبه بندی موضوعی،  دانشگاه MIT، استنفورد و پرینستون در جایگاه های اول تا سوم ریاضیات قرار گرفته اند .دانشگاه های سوربن، کمبریج، برکلی، هاروارد، پاریس، آکسفورد و دانشگاه صنعتی زوریخ نیز در جایگاه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند. در میان دانشگاه های آسیایی، رتبه اول تا سوم ریاضیات متعلق به کشور چین، رتبه چهارم مربوط به عربستان، رتبه های پنجم و ششم متعلق به چین ،رتبه هفتم متعلق به سنگاپور و رتبه هشتم مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است .

.دانشگاه های سوربن، کمبریج، برکلی، هاروارد، پاریس، آکسفورد و دانشگاه صنعتی زوریخ نیز در جایگاه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند. در میان دانشگاه های آسیایی، رتبه اول تا سوم ریاضیات متعلق به کشور چین، رتبه چهارم مربوط به عربستان، رتبه های پنجم و ششم متعلق به چین ،رتبه هفتم متعلق به سنگاپور و رتبه هشتم مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است .

شایان ذکر است در این نظام رتبه بندی ،1750 دانشگاه برتر جهان بهطور کلی و بر اساس منطقه و کشور رتبه بندی  شده است. همچنین این نظام رتبه بندی سالانه، دانشگاه های جهانی را در 43 حوزه موضوعی کلیدی دانشگاهی بر اساس فهرست  Clarivate و بر اساس داده ها و معیارهای مورد استفاده در ™Web of Science رتبه بندی نموده است . این رتبه بندی های موضوعی بر اساس عملکرد تحقیقاتی دانشگاهی، از جمله انتشارات و استنادها، و همچنین شاخص هایی برای شهرت جهانی و منطقه ای در هر موضوع خاص برای دوره پنج ساله 2015-2019 بوده است .با این حال، برای شمارش استناد به مقالات، از همه انتشارات، از جمله جدیدترین دادههای موجود استفاده شده است.

.لازم به ذکر است که بر اساس این نظام رتبه بندی، جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ریاضیات 37 بوده است.