محققین پلی تکنیک چرم تأخیرانداز شعله با استفاده از پوشش های دوستدار محیط زیست تولید کردند

1398/10/8 11:33:078 دی 1398|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد هستند با استفاده از پوشش های دوستدار محیط زیست به تولید چرم هایی [...]