اجرای طرح دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان با دارویی از عصاره زرشک توسط محققان امیرکبیر

1399/8/17 10:53:199 تیر 1399|

محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد برآمدند با فناوری نانو، دارورسانی هدفمند وهوشمند را با یک [...]