محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به ساخت زبان مدل‌سازی، با هدف توسعه بهینه نرم افزار شدند

1398/9/24 10:57:1924 آذر 1398|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند دانشکده مهندسی کامپیوتر زبان مدل‌سازی برای توسعه نرم افزارها طراحی و [...]