طراحی سامانه هوشمند برای تخمین وضعیت بدن از روی چشم توسط محققین امیرکبیر

1399/4/8 10:50:238 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی سامانه ای هوشمند برای تخمین وضعیت بدن از روی تصویر چشم شدند. [...]