مدلسازی استخوان بازو برای سهولت جراحی/کاهش خطای پزشکی

1399/4/8 10:56:598 تیر 1399|

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید محمدرضا عباسی کومله رشته مهندسی پزشکی بیومکانیک در مقطع کارشناسی ارشد [...]