چاپ کتاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در انتشارات الزویر

1400/2/21 5:19:2021 اردیبهشت 1400|

کتاب " کاربردهای ویسکوالاستیسیته: تعیین مشخصات و مدلسازی مصالح قیری " که توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر [...]