تصفیه آب میادین نفتی توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1399/6/2 7:05:012 شهریور 1399|

محققان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به توسعه یک فرآیند زیستی که در آن از باکتریهای نمک [...]