کتاب دکتر گئورگ قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر کتاب برگزیده جشنواره کتابهای صنعت برق

1398/9/23 7:58:1923 آذر 1398|

کتاب دکتر گئورگ قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره کتاب های صنعت برق کشور برگزیده [...]