تصفیه پیوسته پساب با استفاده از منسوجات توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1399/4/8 10:42:368 تیر 1399|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند پساب را با استفاده از منسوجات تصفیه کنند. به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی [...]