با معاون پژوهشی دانشگاه بیشتر آشنا شوید

دکتر محمدجواد عامری

دکتر محمد جواد عامری، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر