لابی کتابخانه مرکزی بعنوان مرکزی اطلاع­رسانی. برگزاری رویدادهای مختلف لابی کتابخانه مرکزی بعنوان مرکزی اطلاع­رسانی. برگزاری رویدادهای مختلفلابی کتابخانه مرکزی بعنوان مرکزی اطلاع­رسانی. برگزاری رویدادهای مختلف