محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر کیتی را طراحی کردند که میتواند در عرض ۵۵ دقیقه  ویروس کرونا را تشخیص دهد.
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امیر عباس اسماعیل زاده مدیر شرکت دانش بنیان «سلامت یار بهشت دایان» گفت: این شرکت، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ در خصوص بیماری سرطان در زمینه تشخیص و درمان آغاز کرد.

وی با بیان اینکه در این شرکت روی ۳ سرطان شایع «سرطان ریه ، پستان و کولون» تمرکز دارد، بیان کرد: تا در این راستا بتوانیم کیت های تشخیصی را طراحی کنیم.
وی ادامه داد: به دلیل شیوع بیماری کرونا ، تمامی فعالیت های خود را در زمینه سرطان کنار گذاشتیم و به سرعت در صدد راهی برای تشخیص این ویروس برآمدیم.
به گفته وی، با پژوهش های شبانه روزی توانستیم کیتی مولکولی به روش   real-time pcrرا طراحی کنیم که بتواند در کمترین زمان و با کمترین میزان ویروس ، ویروس را در مخاط بیمار شناسایی کند.
اسماعیل زاده خاطر نشان کرد: بعد از طراحی و ساخت کیت های مورد نظر درخواست خود را به اداره تجهیزات پزشکی فرستادیم و طی نامه ای کیت مورد نظر را به انسیتو پاستور طبق مقررات اداره کل تجهیزات پزشکی به این مجموعه جهت بررسی کمی و کیفی تحویل دادیم.
وی ادامه داد:خوشبختانه تاییدیه کیت تشخیص مولکولی توسط انستیتو پاستور را اخذ کردیم و آنرا به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال کردیم؛ اکنون در حال اخذ مجوز تولید هستیم تا بتوانیم بعد ازآن به تولید انبوه برسیم.
مدیر این هسته فناور خاطر نشان کرد : تا کنون از کشور های مختلف مانند آذربایجان، ترکیه، رومانی ، اسپانیا و انگلستان پیشنهاد هایی برای صادرات داشته ایم که در حال اقدام جهت اخذ ce اروپا جهت صادرات هستیم.
وی خاطر نشان کرد: این کیت نه تنها میتواند روند تشخیص را در کشور سرعت بخشد ، بلکه میتواند ارز آوری بسیار زیادی را برای کشور داشته باشد.
مدیر شرکت عنوان کرد: دقت کیت های طراحی شده در این شرکت بین ۲.۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از کیتهای وارداتی است.
وی با بیان اینکه ساخت کیت های مولکولی در این شرکت، به روش LAMP است، خاطر نشان کرد: همه افراد می توانند در آزمایشگاه های غیر تخصصی نیز این تست را با کیتی که طراحی کرده ایم، انجام دهند، زیرا که فرد بزاق خود را در داخل کیت ریخته و پس از گرما دهی به مدت ۱ ساعت با تغییر رنگ میتوان به مثبت و منفی بودن COVID-۱۹ در فرد پی ببرد.