طرح محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طرح برگزیده در جشنواره دانشمندان و اندیشمندان جوان

1398/9/23 7:13:2823 آذر 1398|

طرح محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان «توسعه یک نرم افزار برای پیش بینی ناحیه بریده شده لوله های [...]