طراحی سامانه های دارورسانی با استفاده از نانو مواد و محاسبات شیمیایی کوانتومی توسط محققین پلی تکنیک

1398/11/20 9:50:4620 بهمن 1398|

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد برآمدند تا با تحقیقاتی، مناسبترین حاملهای دارورسان را برای انتقال هدفمند دارو معرفی [...]