آیین نامه ها و رویه ها

عنوان شماره ویرایش فایل
رويه هزينه خدمات مرکز اسناد علمي و کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتي امیرکبیر AUT-PR-2602 1
رويه ارائه خدمات پايان نامه ها در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتي امیرکبیر AUT-PR-2601 1
رويه استقرار شرکتهای دانشبنیان دانشگاهي در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر AUT-PR-2512 1
رويه ايجاد مرکز نوآوری تخصصي AUT-PR-2502 1
رويه فعالیت و امور مربوط به اعضا هیئت علمي مستقر در مراکز تحقیقاتي AUT-PR-2408 2
دستورالعمل اجرايي فعالیت های پژوهشي و خدماتي آزمايشگاه ها/کارگاه های دانشگاه صنعتي امیرکبیر AUT-PR-2406 1
رويه تأسیس واحدهای تحقیقاتي در دانشگاه صنعتي امیرکبیر AUT-PR-2401 1
رویه ثبت اختراع داخلی و خارجی AUT-PR-2305 2
گردشکار و اختتام – دستورالعمل فرآیند انعقاد قراردادهای تحقیقاتی صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر AUT-PR-2301 3
آئین نامه فرصت مطالعاتي کوتاه مدت اعضاء هیأت علمي دانشگاه AUT-PR-2213 1
ارائه فرصت مطالعاتي به هیأت علمي جوان دانشگاههای در حال توسعه کشور AUT-PR-2212 1
آئین نامه فرصت تحقیقاتي کوتاه مدت داخل و خارج کشور دانشجويان دکترا AUT-PR-2210 1
توسعه برنامه فرصت مطالعاتي صنعتي اساتید در صنايع AUT-PR-2209 1
رویه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر AUT-PR-2207 1
رويه جذب پژوهشگر پسا دکترا AUT-PR-2206 1
رويه تشويق دستاوردهای علمي اعضاء هیات علمي و دانشجويان دانشگاه صنعتي امیر کبیر AUT-PR-2204 2
آئین نامه حمايت از ثبت نام وشرکت دانشجويان درگردهمايی های علمی AUT-PR-2203 1
آئین نامه حمايت از شرکت اعضاء هیأت علمي درگردهمايی علمی خارج از کشور AUT-PR-2202 1
رویه اختصاص اعتبار پژوهشی به اعضا هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (گرنت) AUT-PR-2201 1
برنامه بازنگری و تشکیل واحدهای پژوهشي بزرگ در دانشگاه AUT-PR-2110 1
رویه جذب استاد پژوهشگر AUT-PR-2107 1
رویه جذب استاد همکار داخلي AUT-PR-2106 1
رویه تهیه و تدوین و ارسال اطلاعات رتبه بندی دانشگاه AUT-PR-2105 1
آئین نامه مالي و معاملاتي پروژه های تحقیقاتي مستقل و بزرگ دانشگاه AUT-PR-2104 1
آئین نامه اداري پروژه هاي تحقیقاتي بزرگ و مستقل دانشگاه صنعتي امیرکبیر AUT-PR-2103 1
اساسنامه پروژه های مستقل دانشگاه AUT-PR-2102 1
رویه برگذاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه AUT-PR-2101 1